V pátek 26.6.2020 bude ukončen školní rok 2019/2020 ( 29.6.-30.6.  vyhlášeno ředitelské volno).

8.00 - 8.45  předání vysvědčení žákům, kteří chodí do školy

9.00 - 12.00 možno vyzvednout ostatní vysvědčení. nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátu školy a lze je vyzvednout ve dnech 30.6.-3.7.2020 od 8-12 hodin.

Zákonní zástupci žáků, kteří nechodí do školy, jsou povinni odevzdat učebnice od 22.6. - 24.6.2020 vždy od 10. - 12. hodin ve škole.

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka není povinná. V této souvislosti stanovila ředitelka školy časový rozsah a organizaci výuky:

Výuka bude probíhat vždy 4 vyučovací hodiny.

Začátek výuky je stanoven na 8.15 hodin (z důvodu organizačního zajištění vstupu do školy s ohledem na již probíhající výuku 1. stupně).

Opatření platná pro všechny žáky:

  • do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku
  • před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem
  • jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího
  • během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku
  • po skončení výuky žák neprodleně odchází domů
  • pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout
  • platí podmínka jednoho žáka v lavici a rozestup lavic ve třídě
  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Do 4. 6. 2020 je nutné účast na vzdělávání oznámit škole.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze den 25. května 2020 je umožněno od

1. června 2020 znovuotevření škol a tříd zřízených podle §16 ods. 9 školského zákona pro žáky 1. stupně.

Docházka není povinná. V případě zahájení docházky se musí zákonný zástupce seznámit a podepsat čestné prohlášení

V naší škole se jedná o žáky 1. stupně třídy V. B (1., 3., 4., 5., 6.)Ochrana zdraví spec.

V případě dotazů kontaktujte p. učitelku třídní nebo se informujte na tel. čísle 731130700

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole. Docházka není povinná. Zákonní zástupci žáků prvního stupně jsou povinni se rozhodnout nejpozději do 18. 5. 2020, zda žák nastoupí do školy. V případě zahájení docházky bude třeba podepsat čestné prohlášení.

Toto opatření se týká žáků: I. A, II. A (2., 5.), IV. A

Více informací na tel. čísle: 731130700, nebo u svých p. učitelek

Čestné prohlášení o neexistanci příznaků virového infekčního onemocnění 

Od 11. května 2020 je umožněn opětovný vstup nájemcům do prostor tělocvičny. Nájemci jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření nařízená v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Dezinfekci prostor zajišťuje škola, dezinfekci rukou účastníků si zajišťují nájemci na vlastní náklady sami, sprchy nelze používat.

Mgr. Ivana Heiduková, ředitelka školy

K domácí přípravě žáků si najdete potřebné informace ve složce výukové materiály v hlavní nabídce.

Přehled užitečných odkazů pro výuku online:

1) Matematiku pro 1. - 9. roč. základních škol v hravé formě:https://www.matika.in/cs/

2) Čeština a matematika pro I. a II. stupeň: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

3) Pro žáky I. stupně: https://skolakov.eu/

4) Nakladatelství Fraus zpřístupňuje el. učebnici pro základní školy: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

5) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA pro I. a II. ročník: http://www.nns.cz/blog/

6) Online procvičování pro žáky základních škol nabízí Škola s nadhledem:

    https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

7) UčíTelka:https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje doporučení. Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.viz příloha

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého dochází k dočasnému uzavření základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání.

V této souvislosti prijala škola od 11. 3. 2020 do odvolání tato opatření:

a) Neprobíhá výuka žáků v základní škole a je zrušen provoz školní družiny.

b) Žákům základní školy, kteří se stravují ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny obědy.

c) Den před obnovením chodu školy budou strávníkům (žákům ZŠ) obědy zpětně přihlášeny.

d) Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je možné si vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:30 hodin.

e) Zrušen je pronájem šk. tělocvičny.

Sledujte veřejné sdělovací prostředky, web školy.